2237 - Institucionet Single | SHKK

Qendra e paraburgimit në Lipjan

HISTORIKU  I THEMELIMIT DHE I PUNËS TË QENDREN SË  PARABURGIMIT
NE LIPJAN
 

    Historiku i Shkurter 

 Qendra e Paraburgimit në Lipjanit (ne tekstin e mëtejmë Qendra ), është ndërtuar në vitin 2003, e cila pas hapjes ka qen nën menaxhimin e UNMIK-ut. Kjo qendër në shator të vitit 2004 është mbyllur për shkaqe teknike, dhe si pasoj e dëmtimeve teknike qe ka pas kjo Qendër është riparuar dhe është hapur në tetor të vitit 2006 ku vazhdon të punoj edhe me tutje nën menaxhimin e Ministrisë së Drejtësisë , përkatësisht Drejtorisë Qendrore . Në vitin 2006 kompetencat janë dorëzuar tek stafi menaxhues vendor
 

Pershkrimi i përgjitshëmKy institucion funksionon me 154 anëtarë të personelit, këtë numër e përbëjnë  130 staf të uniformuar dhe 24 staf civil. Nga gjithë ky staf 6 anëtar të stafit të uniformuar janë minoritet  4 serb dhe dy rom. 
 


 Në Qendrën tonë kemi te vendosur kryesisht persona të paraburgosur , po ashtu kemi edhe të dënuar me dënime të shkurta të cilët na shërbejnë për punë të ndryshme që kërkohen në Qendër.
 

Institucioni ynë ka kapacitet për pranonim e 180 të burgosur.Tretmani dhe programet qe ofrohen

Të burgosurit kanë qasje brenda ditës në aktivitete të ndryshme si:shëtitje në ajër të pastër, biblioteke  me një numër te kufizuar te librave te lamive te ndryshme, te cilat u epen ne lexim te burgosurve te interesuar.
 

Kthehu mbrapa
Website Security Test